BRAVIS REALITY s.r.o.        www.bravis.cz
NÍZKOENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ DŮM

Bydlení se kterým ušetříte

Projekt ústředního vytápění

Projektová dokumentace řeší vytápění bytového domu Brno - Žebětín.
Projektová dokumentace byla zpracována na základě požadavků zadavatele, stavebních podkladů a požadavků specialistů.
Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN 060210 pro I. teplotní pásmo ( -12 0 C).
Základem pro výpočet byly půdorysy jednotlivých podlaží a skladba jednotlivých konstrukcí obvodového pláště.

Potřeba tepla na vytápění ………………… 48 204 W

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Systém je navržen klasický nízkoteplotní s nuceným oběhem topného média. Maximální spád pro podlahové vytápění je 45/35 0 C.

ZDROJ TEPLA
Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV jsou navržena tepelné čerpadla typu vzduch –voda, umístěné ve 4.NP ve strojovně. Jednotky jsou navrženy jako vnitřní s nasávání a výfukem pomocí vzduchotechnický rukávů.
Jako zdroj pro tepelné čerpadla bude sloužit venkovní vzduch..
Tepelná čerpadla jsou navržena dvě REHAU AERO 27 kW, která budou zapojeny do kaskády, a řízena pomoci kaskádového řadiče SIEMENS, který bude střídat jednotlivé tepelná čerpadla na základě potřeby tepla pro objekt a zároveň bude hlídat provozní hodiny jednotlivých čerpadel a provoz kompresorů.
Jako záložní zdroj v případě poruchy je navržen elektrický přímotopný kotel PROTHERM REJNOK 12 kW, který bude sloužit zároveň jako bivalentní zdroj. Bod bivalence byl navržen na -9°C. Řízení chodu tepelného čerpadla bude uskutečněno pomocí regulátoru, který je součástí tepelného čerpadla.
Řízení vytápění objektu bude centrálně pomocí ekvitermního regulátoru tepelného čerpadla, jako podružná regulace bude sloužit prostorový termostat umístěný v jednotlivých bytech.
V systémovém zásobníku REHAU 1500/70, který slouží 1/3 svého objemu jako taktovací zásobník pro odtávání tepelných čerpadel v zimním období a zároveň jako akumulátor tepla pro dobu odstavky levného tarifu elektrické energie. Se zároveň bude připravovat topná voda pro přípravu TV pomocí průtokové stanice přípravy TV. Tímto řešením bude zabráněno tvorbě bakterii legionely. TV nebude skladována, ale bude připravována průtokovým ohřevem.

Podlahové vytápění je navrženo z plastových trubek německé firmy REHAU, pokládaný na systémové desky. Pod vlastní „podlahovkou“ bude položena tepelná izolace. Tato izolace nebude dodávkou ÚT.
Jednotlivé větve podlahových hadů budou vycházet ze skříně, kde bude osazen rozdělovač a sběrač s uzavíracími kulovými kohouty a oběhové čerpadlo – spínané prostorovým termostatem umístěném v bytě.

SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
Z hlediska zdravotně nezávadného prostředí je významná vyšší relativní vlhkost vzduchu odpovídající nižší teplotě ovzduší při stejné pohodě. TPV nevytváří velké proudění vzduchu a nedochází tak k víření nebo pálení prachu.
Vlivem sálání tepla z podlahy a ideálnímu rozložení teplot lze snížit teplotu v místnosti o 3° až 4°C, přičemž maximální teplota podlahy v obytných prostorách je 29°C. Každé snížení teploty v prostoru o 1°C představuje úsporu energie o cca 6%.
Prostory vytápěné TPV jsou zbaveny rušivého estetického účinku otopných těles a výrazně se opticky zvětšuje prostor.
Velká tepelná setrvačnost TPV spolu s požadovanými dobrými tepelně izolačními vlastnostmi objektu zabezpečují dobře teplotní stabilitu prostoru. To ale znemožňuje reagovat na krátkodobé výkyvy teplot (sluneční záření), proto se v praxi dle potřeby snižuje (nebo zvyšuje) teplota vstupní vody vlastní regulací v přímé závislosti na změně teploty vnějšího prostředí. Zabraňuje se tak přehřívání vnitřního prostoru a odstraňuje nevýhoda větší tepelné setrvačnosti systému ( v praxi se uvažuje 2-3 hodiny) při teplotních výkyvech.

Tepelná izolace:

 • jako vhodné se jeví materiály s nízkou stlačitelností a nosností do 200 kg m-2, např. pěnový polystyrén PSB 25 (hmotnostní).
 • tepelný odpor by měl být min. 2,22m2KW-1, aby se zabránilo pronikání tepla směrem dolů.

Tomu odpovídá pěnový polystyrén o tloušťce:
místnost nad vytápěným prostorem 30 mm
místnost nad nevytápěným prostorem 60 mm
místnost nad zemí 80 - 100 mm
místnost nad volným prostorem 100 mm

 • nepodsklepené prostory je třeba důkladně izolovat proti pronikání zemní

Dilatace topných ploch

 • dilatační pásky se kladou okolo všech stěn, pilířů a mezi jednotlivými otopnými plochami. Jednotlivé segmenty nesmí být větší než 40 m2, přičemž jedna strana stěny nesmí být delší než 8 m.
 • při provádění dilatace mezi otopnými plochami se musí přihlížet k nášlapové vrstvě. Dilatační spára musí být přiznána v celé výšce konstrukce, spára mezi dlažbou se vyplní trvale plastickým tmelem.
 • v případě průchodu topné trubky přes dilatační spáru nebo stěnu je nutné ji v místě průchodu opatřit chráničkou- - polyetylénovou vroubkovanou hadicí (tzv. husí krk).

Izolace proti pronikání záměsové vody

 • zabraňuje pronikání vody a betonové směsi do izolační vrstvy. Tepelně izolační vlastnosti tak zůstávají zachovány.
 • plní funkci separační
 • vhodná je PE nebo PVC fólie o tl. 0,15 - 0,2 mm pro svoji dobrou elasticitu a přilnavost.
 • klade se nejlépe v kuse, aby se zabránilo pronikání vody mezerami
 • fólie je při stěnách a dilatacích vytažena do výše cca 100 mm

Betonová mazanina

 • minimální vrstva betonu nad trubkami je 50 mm, důsledně se dbá na podbetonování zespodu
 • doporučené složení betonové směsi:
  • štěrk .................................. 225 kg
  • cement PC 250 ......................………. 50 kg
  • záměsová voda ......................………. 16 l
  • plastifikátor ........................ 0,16 l m-2
 • plastifikátor zlepšuje jakost betonářské směsi, snižuje množství záměsové vody, čímž se zlepší přenos tep. energie v desce
 • chránit betonovou desku min. 10 dní před nadměrným vysušováním
 • zkušební provoz zahájit až po 21 dnech tvrdnutí betonu za příznivých podmínek (dosažení min. 75% pevnosti). Je nutné dodržet plynulý vzestup teploty při otopné zkoušce. Beton je dokonale vytvrzen až po 28 dnech.

Podlahové krytiny

 • doporučená krytina: keramická dlažba, PVC, možno použít koberec do tl. 5 mm, mozaikové parkety tl. do 8 mm, korek do tl. 3 mm, plovoucí lamely tl. 9 mm
 • Tepelný odpor krytiny by neměl přesáhnout 0,15 m2KW-1
 • parkety musí být vyrobeny z tvrdého dřeva a musí být dobře vysušené. Doporučuje se jejich rozprostření před vlastním kladením na 10 dnů po vytápěné podlaze, která již minimálně 14 dní topí
 • nesmí se používat koberce s pěnovou podložkou

Teplota podlahy

 • místnosti s dlouhodobým pobytem osob max. 29°C
 • koupelny, chodby, okrajové zóny max. 33°C
 • pracovní prostory (stojící osoby) max. 27°C


Otopná zkouška

 • první zkouška může být provedena po 21 dnech po ukončení betonážních prací
 • zátop musí probíhat pozvolně bez prudkého nárůstu teploty otopné vody podle
 • předem stanovené teplotní dynamiky
 • teplotní nárůst za jeden den je možný o 5°C, tomu odpovídá nárůst teploty povrchu podlahy o 2°C
 • o průběhu topné zkoušky se provede záznam do montážního deníku
 • před položením podlahy je účelné systém po dobu 10 dní udržovat v provozu

Po dokončení veškeré montáže bude otopný systém propláchnut vodou a bude provedena tlaková zkouška vodou dle platných norem – ČSN 06 0310, čl. 8.

OTOPNÁ TĚLESA
Jako otopná tělesa byla navržena speciální otopná tělesa KORALUX – LINEÁR (topné žebříky), které budou umístěny v koupelnách. Tělesa budou tlakově doregulována přímo na ventilu tělesa. K regulaci výkonu jednotlivých otopných těles budou sloužit termohlavice.

ROZVODY
Veškeré rozvody potrubí pro rozdělovače podlahového vytápění a radiátory budou provedeny z plastového potrubí RAUPEX – FW spojovaného lisováním násuvnou objímkou (nezmenšování průměru dimenze), které bude uloženo v klip korýtkách a po celé délce izolovány.
Rozvody ve strojovně budou provedeny z ocelového potrubí.
Na smontovaném zařízení bude provedena topná zkouška dle ČSN 060310.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Potřeba tepla na vytápění - 48,2 kW

Copyright © 2010 Vášprostor.cz | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Grafický návrh DeZiro Graphic
Přístupy: Array